En stemme på Venstre i Struer Kommune arbejder for dem, der tager initiativ, dem der vil noget og dig som ønsker at tage ansvar for din egen tilværelse og fællesskabet.

Vores kodeord er frihed. Frihed til at vælge og sammensætte din egen udgave af en godt liv gennem alle aldre. Frihed for ildsjælene til at skabe lokal udvikling. Frihed til initiativer som arbejder for øget tryghed, trivsel og livskvalitet i Struer Kommune.

Ved at fastholde og skabe nye arbejdspladser – Private såvel som offentlige, ved at forbedre uddannelsesrammerne, og ved at øge opbakningen til de frivillige vil vi styrke grundlaget for at hjælpe dem på vej, som har brug for fællesskabets opbakning og støtte.

På den måde opnår vi også ressourcer og energi til at udvikle og fremhæve Struer Kommunes kvaliteter, når det handler om erhvervstiltag, bosætning, natur og kultur.


Lille, men stærk og med stor vilje

Fundamentet for at udvikle Struer Kommune tager udgangspunkt i vores DNA.

Med godt 20.000 borgere er vi én af landets mindste kommuner. Det vil vi gøre til en fordel ved at komme tættere på hinanden og sikre sammenhængskraften. Derfor ønsker vi at styrke nærdemokratiet gennem tildeling af flere midler til lokalområderne i hele kommunen. Et tiltag vi ønsker kommunen skal forme med mere dialog og øget samarbejde med lokalområdeudvalget.

 

Struer Kommune har ca. 1.700 ansatte. For mange en stor arbejdsplads. Men i forhold til andre kommuner ser vi den som en organisation, der ikke er større end, at vi har en unik mulighed for at arbejde med og styrke udviklingen i de enkelte afdelinger. Vores værktøj vil være at styrke ledelseslaget med mere kvalificeret ledelse på rette sted, på rette tidspunkt.

Desuden vil vi arbejde målrettet med arbejdsglæde og trivsel blandt kommunens ansatte. En indsats vi ønsker at bygge op omkring borgernes og virksomhedernes tilfredshed i ”mødet med kommunen”. Et job hos Struer Kommune skal forbindes med stolthed og en selvforståelse som ambassadør for kommunens image og omdømme. Målet er en kommune med mere åbenhed, synlighed og imødekommenhed.


Lad os skrue op for lyden

Arbejdet med brandet ”Lydens By” skal tages til det næste niveau. Derfor vil Venstre, at organisationen og brandingindsatsen drives i mere professionelle rammer og med en klar og målbar målsætning.
Dermed vil sikre os, hvad vi får for pengene, og med de synlige resultater ønsker vi at skabe ejerskab og forankring af projektet hos hele kommunens befolkning.

”Lydens By” skal fortsat drive et niveau af events, som giver genlyd lokalt, regionalt og nationalt. Desuden ønsker vi, at ”Lydens By” skal være paraply for hele kommunikationen omkring detailhandlen, turismen, havnene og kulturen, der er understøttet af kommunen.

Vi vil arbejde for, at sekretariatet for ”Lydens By” etableres i Folkets Hus, så synergierne mellem Kulturcenter Struer og ”Lydens By” kan udnyttes i forhold til eventtilrettelæggelse, sponsorindsats, billethåndtering og kommunikation. Denne alliance ser vi også gerne udbygget med et turistkontor.

 

Økonomisk frihed

Der skal være styr på økonomien. Det ser vi som forudsætningen for at være “herre i eget hus” og have den frihed, som er så vigtig for os. Og vores kommune.

Vores økonomiske politik for Struer Kommune er baseret på to ting: Et solidt overskud på den løbende drift og det at være gældfri. Vores målsætning er et årligt driftsoverskud på mindst 50 mio. kr. og en positiv kassebeholdning, når der tages højde for udgifter, som er disponeret i det kommende år.
På den måde vil vi skabe forudsætningen for at kunne igangsætte nye anlægsopgaver og tage initiativer, når vi – som kommune – skal understøtte udvikling og vækst, der virkelig ”rykker”. Uden at vi kommer til at hænge i en økonomisk tynd tråd.

På den økonomiske front er vi også særdeles opmærksomme på, at den enkelte kommunale afdeling og leders ansvar, kompetencer og økonomi følges ad. Kravet om kvalificeret ledelse og opgaveløsning, skal være forbundet med en realistisk økonomi til at indfri målet. Både for at sikre medarbejdernes arbejdsglæde og borgernes tilfredshed med løsning af opgaverne.


Trivsel og individuelle rammer til børn og unge

Vores børne- og ungepolitik har to omdrejningspunkter: Frie rammer og trivsel.

Når vi taler om frie rammer for børn og unge, vil vi arbejde for en større palet af muligheder. Både når der er tale om frit valg mellem kommunale og private pasningstilbud, institutioner, friskoler og i folkeskolens tilbud rettet mod elever i overbygningen, som fx international, science og skills linjer på de enkelte skoler.

På pasnings- og institutionsområdet arbejder vi for vi et kommunalt tilbud med pasningsgaranti i nærområdet, selvfølgelig tilpasset moderne familier med forældre på arbejdsmarkedet. Ønsker du imidlertid et privat tilbud, skal det være op til dig. Pengene skal følge barnet. Også hvis der er tale om egen hjemmepasning.

Økonomisk vil vi følge op på de massive investeringer i kommunens institutioner og skoler, som vi igangsatte i vores seneste borgmesterperiode. Nu med en gennemgribende renovering af vores omegnsskoler.

Danmarksmester i trivsel

Trivsel i børne- og ungdomsårene er altafgørende for et helstøbt voksent menneske. Derfor vil vi iværksætte et projekt, som skal videreudvikle Struer Kommunes helhedsplan for børn og unge fra 0-18 år. Vores ambition er at gøre Struer Kommune til Danmarksmester i børn og unges trivsel.

Der skal sættes en klar politisk retning i det politiske udvalg og task force med kommunale nøglepersoner suppleret med professionelle, eksterne kræfter skal drive projektet. Målet er at skabe en klar og sammenhængende linje i tilbud, indsats, forløb og opfølgning, når det handler om mental trivsel for børn og unge i Struer Kommune. Alt sammen i en helhedstænkning som inddrager småbørnsindsatsen, sundhedsplejen, familieiværksætterne, Velfærdshuset, PPR, institutionerne, folkeskolerne, SSP, kommunen, osv.

Denne indsats handler for os om at give alle børn, der vokser op i Struer Kommune en løbende, positiv opmærksomhed, så vi tidligt kan identificere og opsætte relevante, støttende rammer for de børn og familier, som møder udfordringer. Uanset udfordringernes størrelse. På den måde vil vi være ”det venlige familiemedlem”, som giver råd og vejledning, og om nødvendigt være ”børnenes advokat”.

Vi skal tage afsæt i tiltag, vi ved virker! Konkret betyder det arbejde med tale og høring i daginstitutioner, social trivsel og antimobning i indskolingen og på mellemtrinene samt psykisk trivsel i udskolingen.


Foreningslivet skal have et boost

Et stærkt foreningsliv har en uvurderlig værdi for livskvaliteten i vores kommune. Derfor ønsker vi at give kommunens foreninger et boost. For at øge sammenhængskraften. For at øge sundheden blandt kommunens borgere. For at skabe bedre integration. Og for at give børn og unge et stærkt socialt samlingspunkt.

Vi vil gøre det lettere for foreningslivet og styrke den supportfunktion, som i dag kendes fra Aktivitetscentret. Gerne med en ”foreningskoordinator”, som kan supportere foreningernes relation til kommunen og træde til med en hjælpende hånd i bestyrelsesarbejdet og det administrative bøvl i forhold til regnskab, kontingentopkrævning osv. Tanken er at skabe et forum, hvor foreningerne – fra hele kommunen – kan finde støtte og spille hinanden gode. På den måde skal det blive mere attraktivt at være frivillig og foreningsmedlem.

Bedre faciliteter og mere sundhed

Vi ønsker desuden at belønne foreninger, som øger medlemstallet og aktivitetsniveauet, og dermed medvirker til en sundere livsstil blandt medlemmerne. Bl.a. gennem opdatering af faciliteterne.
I den kommende byrådsperiode vil vi også styrke og videreudvikle Foreningernes Dag, kendt fra ”Folkemødet i siloen”. Dette arrangement skal fokusere på foreningernes interaktion, medlemmernes fællesskab og borgerne sundhed i Struer Kommune. Gerne understøttet af en prisuddeling, som fokuserer på foreninger og ildsjæles indsats for sundheden og det sociale fællesskab i foreningslivet.


Mere fokus på vores natur

Struer Kommunes natur er unik. Skønne skove og smukke landskaber med masser af vandløb, søer og 148 km kystlinje indbyder både til attraktiv bosætning og et hav af rekreative muligheder i fritid og ferier. Det skal vi udvikle og være bedre til at udnytte og kommunikere.

For at øge bosætningen i Struer Kommune vil vi udarbejde et markedsføringskoncept, der fokuserer på et low-stress-life med lave boligomkostninger og nærhed til naturens mange muligheder. Det skal blive en kampagne, som rammer familier med nyt arbejde i Struer Kommune eller kort pendlerafstand til arbejdspladser i de omkringliggende kommuner. En indsats som skal inddrage hele kommunen, nærheden til motorvejen mod syd og ”Porten til det øvrige Nordvestjylland”.

Mere plads til den vilde natur

Med afsæt i Struer Kommunes ”Naturstrategi 2021 - Tæt på naturen” vil vi arbejde for en mere varieret og righoldig natur med øget biodiversitet og flere naturgenopretningsprojekter i vores skønne, grønne kommune.

I samarbejde – og i gensidig respekt – skal kommunen, borgere, virksomheder, foreninger, landbrugsorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening og naturvejledningsforeningen skabe en unik naturprofil for Struer Kommune.

Ambitionen for vores fremtidige naturprofil er både at beskytte og give mere plads til den vilde naturs plante- og dyrliv. Dermed vil vi også skabe vores naturs bidrag til de klimatilpasninger, som bl.a. udtrykkes i FNs Verdensmål.

Nøgleordene for den ny natur-kultur i Struer Kommune er lokal forankring, fællesskab og aktiv handling i at værne om, udvikle, formidle og nyde godt af naturens værdier. Sammen skal vi være ”vilde med vilje”.
Finansieringen af vores naturstrategi skal finde sted i en balance mellem kommunal økonomi, naturfokuseret funding samt private midler og god vilje.


Synliggørelse af herlighederne

De rekreative muligheder i naturen skal udvikles, opgraderes, samles og synliggøres for både borgere og turister. Her ønsker vi at lave en helhedsløsning, som indholder jagt, lystfiskeri, sejlads, vandreruter, cykelruter, strand- og vandaktiviteter, havkajakruter, nye mountainbikespor, paragliding, shelterpladser, opholdsmuligheder i naturen mm. Alt sammen i tæt samarbejde med foreningslivet og markedsføringen af kystturismen.

Kendskabet til, bevidstheden om og den aktive udnyttelse af vores naturherligheder skal også plantes i kommunens egne borgere. Det ønsker vi primært at gøre gennem børnene, såvel i familien som i institutioner og skoler.

Endvidere ønsker vi at speede op på udviklingen af Struer Bugtens rekreative muligheder, fx med et havnebad, opgradering af Bremdal strand og øget trafiksikkerhed for fodgængere mellem Kilen og Struer Bugt.

Bosætning og udvikling af havneområdet

Struers smukke beliggenhed ved vandet skal udnyttes til spændende muligheder for boligudvikling med det mål at styrke bosætningen.

Vi glæder os over de private initiativer, der er i gang bl.a ved Sejlhusene og ud mod Kilen, og ønsker at hele havneområdet skal udvikles til en ny og innovativ bydel, hvor synergierne mellem bomuligheder, erhverv, foreningsliv og kultur tænkes sammen til en attraktiv helhed.

Det betyder, at vi ønsker den eksisterende havneplan revideret, så de store arealer på og bag slagteriet indtænkes i de fremtidige muligheder. Hele projektet vil vi starte med en arkitekt- og byplanskonkurrence, som kan synliggøre visioner og sigtelinjer for den nye bydel. På den måde ønsker vi at sikre os en helhedstænkning og dermed det bedste grundlag for at udvikle og søsætte dette kæmpeprojekt i den kommende byrådsperiode.

Vores stærke lokalsamfund giver os også muligheder for at tiltrække nye borgere. Vi skal derfor sikre, at der er gode bosætningsmuligheder i alle vores lokalområder.

For at kunne udvikle hvert lokalområdes særlige fortrin skal udviklingen ske i tæt samarbejde med de mennesker, som bor og har deres virke her. Lokalområdeudvalget skal være katalysator og bindeled i denne udvikling.


Erhvervsvenlighed kommer først

Vi står på mål for erhvervslivet. Med overblik over relevante udbud og tilbud, opmærksomhed, imødekommenhed og service vil vi fremme erhvervsudviklingen og skabe arbejdspladser. I nye såvel som eksisterende virksomheder.

Det væsentligste greb i den sammenhæng vil være at øge kommunens serviceniveau og overblikket over faktuelle tilbud, lokale-/arealudbud og muligheder.
I tæt dialog med Struer Erhvervsforening vil vi etablere en ”Alt-i-ét-erhvervsservice”, der placeres mellem erhvervslivet og kommunen.

Denne erhvervsservice skal ledes af en indsigtsfuld og erfaren erhvervschef, der har fingeren på pulsen, evner at samle det lokale erhvervslivs forskellige aktører og taler erhvervslivets sag med én stærk og klar stemme.

Erhvervschefen – og det administrative setup – skal skabe synlighed og være et aktivt serviceorgan for startups, potentielle tilflyttervirksomheder og det eksisterende erhvervsliv i hele kommunen. For såvel større som vores mange mindre virksomheder.
Den nye erhvervsservice skal drives med en klar ambition og håndgribelige målsætninger, som binder Dansk Byggeris og Dansk Industris erhvervsmålinger sammen med meningsfulde services, tiltag og tilbud fra Struer Kommune.

Erhvervschefen kan med fordel have sit afsæt i BusinessPark Struer, som vi ønsker fortsætter sit fokus på startups og mindre virksomheder. Uden i øvrigt at fremstå som en konkurrerende enhed til private udlejere, når det handler om etablerede virksomheder.

Den rigtige arbejdskraft

På erhvervsområdet finder vi det afgørende at fokusere på tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft til de virksomheder, som ønsker at drive virksomhed i vores kommune.

Her vil vi udfordre Jobcentret til at optimere kortlægningen af den arbejdsstyrke, der er til stede i Struer Kommune og erhvervslivets nuværende og forventede efterspørgsel på arbejdskraft. En udfordring som også skal indeholde integrationsmuligheder, krav til opkvalificering af jobsøgende, skabelse af ny mesterlære, erhvervsuddannelser på Struer Gymnasium og tilvejebringelse af tilstrækkelig mange lærepladser.

I samarbejde med Jobcentret ønsker vi at sætte nogle sunde, kritiske og resultatorienterede mål for denne indsats.

Udbud af kommunale opgaver

Som udgangspunkt ønsker vi at udbyde mere af den kommunale service og sikre et godt samarbejde med virksomhederne, der leverer til kommunen. Vi mener, at udbud af offentlige opgaver skaber en sund konkurrence, der fremkalder den rigtige pris for den rigtige kvalitet. Både for brugeren og skatteyderen. Endvidere ser vi ofte, at medarbejdere i private virksomheder, som løfter kommunale opgaver, går til jobbet med større gejst og jobtilfredshed.

Vores udgangspunkt for udbud af offentlige opgaver er, at de private aktører skal fremstå som supplement og fleksible udvidelser til en ellers god og kvalitetsbevidst kommunal service. Vores ønske om at udbyde flere kommunale opgaver er specielt rettet mod pasnings-, pleje-, catering- og skoleområdet.

Ved udbud vil vi naturligvis også vægte leverandørernes evne til at fremme den grønne omstilling og påtage sig i et socialt ansvar, fx gennem etablering af lærlingepladser og ansættelse af borgere med nedsat arbejdsevne.


Udvikling af vores særkende

Soundhub.dk, der er verdens første internationale lydteknologiske innovationsmiljø, arbejder målrettet på udvikling af det helt specielle særkende, som det giver, at være hjemsted for B&O gennem en lang årrække. Målet er at tiltrække og skabe virksomheder, som er et naturligt spinoff af den viden og de kompetencer B&Os tilstedeværelse har opbygget i vores kommune.

Vores primære fokus i Soundhub.dk er at tiltrække – eller skabe – videregående uddannelsestilbud til Struer indenfor lyduniverset. På den lange bane mener vi, at kommunens involvering i projektet skal doseres i forhold til Soundhub.dks evne til at skabe nye arbejdspladser, bosætning og udlejning af erhvervslokaler i kommunen.

Værdige tilbud og tilfredse ældre

Struer Kommune skal være et trygt og godt sted at blive ældre. Både før og efter den ældre bliver plejekrævende. Vores sigtelinjer på dette område er at tage ansvar for værdigheden i tilbuddene og skabe tilfredshed hos de ældre, som har behov for hjælp og pleje fra Struer kommune.
Indsatsen på dette område har tre spor:

  1. At skabe livsbekræftende og givende bofællesskaber for ældre, som er mobile og selvhjulpne.
  2. At tilvejebringe struktur og ressourcer til området, hvor vi de kommende år vil opleve flere ældre.
  3. At få mere for pengene ved at arbejde med idéudvikling, ledelse og dygtiggørelse af personalet.
    Vi ønsker at arbejde med – og skabe mulighed for – etablering og udvikling af bofællesskaber for ældre, som er selvhjulpne eller kun lidt plejekrævende. Både i byen og i landsbyerne. Det vil øge tryghedsfølelsen, livskvaliteten og -glæden for den enkelte.

Med interaktion, fælles oplevelser og nærhed mellem de ældre, tror vi på, at tidspunktet for yderligere krav til hjælp i hjemmet og ønske om plejehjem naturligt udskydes. Desuden vil der opstå en betydelig fordel i at plejepersonalet ikke har transporttid mellem fællesskabets beboere. Det skal selvfølgelig komme de ældre tilgode.

Vi ønsker, at disse bofællesskaber både kan udvikles og drives i privat og offentlig regi.


Samme struktur – Flere ressourcer og mere kreativitet

Vi har selv lagt stemmer til den nuværende struktur på ældreområdet, og ønsker naturligt nok at fortsætte ud ad det spor. Dog vil vi arbejde for, at besparelser de seneste 4 år vendes til flere penge på dette område de kommende 4 år. På den måde forventer vi fx at fastholde den forbedring, der har fundet sted mht. rengøring i corona-perioden.

I vores verden er flere penge langt fra svaret på alt. Specielt ikke på ældreområdet. Vi vil have mere for de penge, som kommunen bruger. Det forventer vi at få ved at arbejde målrettet med værdisættet i ældreplejen, idéudvikling i opgaveløsningen samt udvikling af ledelse- og medarbejderkompetencer på området.

Derfor vil vi arbejde med arbejdsglæde, trivsel og kultur i vores ældrepleje. Det handler ikke om manglende anerkendelse af det nuværende personale, men om at vores forventning til at øget fokus på personalets menneskelige egenskaber og målrettet efteruddannelse både kan løfte arbejdsglæden og de ældres – og deres families – tilfredshed.

Vi ser meget gerne det offentlige tilbud på alle områder af ældreplejen suppleret af private tilbud, som vi fx kender det fra T.K.C. mad. Vel at mærke af private aktører, der kan dokumentere et kvalitativt setup og personale, lige som de løbende lever op til normerne for de ældres tilfredshed.

Grøn og omstillingsparat

Venstre ønsker aktivt og målrettet at arbejde med klimatilpasning og grøn omstilling i Struer Kommune. Bl.a. med afsæt i FNs Verdensmål.

Danmark vil i løbet af de næste 30 år gennemgå en enorm omstilling til et fossilfrit samfund og Venstre er klar til at løfte opgaven!

Derfor vil vi løbende øge vores offentlige bygningers ”tekniske intelligens”, for at opnå optimal energiudnyttelse. Både for at reducere CO2-udslippet og fremtidens omkostninger til energi.
For både at sikre de rekreative muligheder og de store værdier, der er bundet i sommerhuse, bygninger og anlæg, vil vi udbygge sikringen mod forhøjet vandstand i Struer By og ved Oddesund.
Klimaændringerne vil medføre mere regn. Den øgede mængde overfladevand skal vi udnytte intelligent til forbedrede naturoplevelser og rekreative formål, f.eks i forbindelse med forsinkelsesbassiner og vandløb.

 


Indkøb, energi og affald

Endvidere ser vi det som et must, at Struer Kommunes indkøbspolitik løbende fremmer den grønne omstilling i tilrettelæggelsen af kommunale udbud. Fx ved at omlægge transport i hjemmeplejen til eldrift og ved aktivt at medvirke til en supergod infrastruktur med elladestandere.

Den grønne omstilling skal også fremmes gennem et aktivt ejerskab i det kommunalt ejede Struer Energi, der også er medejer af Måbjerg Energy Center. Her skal der inden 2030 findes et alternativ til Måbjerg Værket, fordi vores affald skal sorteres bedre og der skal forbrændes mindre.
I den sammenhæng vil vi arbejde indædt for at varme- og energiforsyningen til langt over halvdelen af borgerne i Struer Kommune bliver grønnere.

Der kan komme mange løsninger i spil. F.eks at flytte dele af energiproduktionen til Struer Kommune med varmepumpe-løsninger, indtænke power to X og fleksibel energilagring, således at energien kan gemmes til når der er vindstille eller overskyet.

Fjernvarmen skal i pris kunne konkurrere med private luft varmepumper, som giver store støjgener i villakvarterer og derfor bør undgås.

På samme måde ønsker vi at gøre kommunens medejerskab af Nomi4S til et grønt aktiv. I vores øjne skal affaldsselskabet Nomi4S både medvirke til at ”sætte dagsordenen” for håndtering af borgernes affald og bidrage til lokal forankret forretningsudvikling inden for genbrug og recycling.

Blød og hård infrastruktur

Struer Kommune skal på omgangshøjde, når det gælder infrastruktur for cyklister. Derfor vil vi anlægge cykelsti langs Lindevej, så børnene fra Langhøj kan komme sikkert til deres overbygningsskole. Ligeledes ønsker vi cykelsti langs Jegbjergvej, så cyklisterne kan komme sikkert fra Hjerm til Holstebro.
Dernæst handler det – for os – om at prioritere cyklisterne på Jegindøvej, Makholmvej og Smedegade i Struer.

På bilfronten skal der findes en langsigtet løsning på Holstebrovej, som deler Struer By i et øksehug. Dagligt kører 13.000 biler på Holstebrovej – Og det tal er stigende. Det er ikke holdbart!
Vi vil – sammen med Staten – udarbejde en langsigtet plan for afviklingen af den gennemgående nord-sydtrafik. Samtidig skal der sikres bedre sammenhæng i øst-vest-trafikken på tværs af Struer. Vi har tidligere foreslået en tunnelløsning, og ønsker fortsat at forfølge den ide i den kommende byrådsperiode.

Struers status som jernbane-knudepunkt vil komme under pres i de kommende år. Derfor vil vi aktivt arbejde for, at der fastholdes direkte forbindelser mod øst til Århus og København og mod nord til Thisted.

Jernbanedriften skal også igennem en grøn omstilling. I den forbindelse vil vi arbejde målrettet for innovative løsninger som fx batteridrift af togene.